Freak Brothers z.B. Gilbert Shelton, Räumen ab, 68 Seiten, The Pabulons Furry, The Fabulous Furry, Preise VB